Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DURA COLOR 2020
Dura 17019 - RGB: 240/230/221
Dura 17019
Dura 17020 - RGB: 239/220/207
Dura 17020
Dura 17021 -RGB: 236/185/153

Dura 17021

Dura 17022 - RGB: 233/203/180
Dura 17022
Dura 17023 - RGB: 215/155/128

Dura 17023

Dura 17024 - RGB: 139/79/71

Dura 17024

Dura 17025 - RGB: 240/200/140

Dura 17025

Dura 17026 - RGB: 243/144/77

Dura 17026

Dura 17027 - RGB: 230/115/56

Dura 17027

Dura 17028 - RGB: 245/233/212
Dura 17028
Dura 17029 - RGB: 244/226/201
Dura 17029
Dura 17030 - RGB: 247/212/172
Dura 17030
Dura 17031 - RGB: 245/231/200
Dura 17031
Dura 17032 - RGB: 249/221/175
Dura 17032
Dura 17033 - RGB: 250/214/152
Dura 17033
Dura 17034 - RGB: 243/231/217
Dura 17034
Dura 17035 - RGB: 245/230/209
Dura 17035
Dura 17036 - RGB: 236/152/115

Dura 17036

Dura 17037 - RGB: 245/234/211
Dura 17037
Dura 17038 - RGB: 244/231/206
Dura 17038
Dura 17039 - RGB: 253/222/151

Dura 17039

Dura 17040 - RGB: 242/237/217
Dura 17040
Dura 17041 - RGB: 246/234/185
Dura 17041
Dura 17042 - RGB: 252/209/112

Dura 17042

Dura 17043 - RGB: 244/238/225
Dura 17043
Dura 17044 - RGB: 242/233/202
Dura 17044
Dura 17045 - RGB: 235/206/118

Dura 17045

Dura 17046 - RGB: 238/233/223
Dura 17046
Dura 17047 - RGB: 241/234/221
Dura 17047
Dura 17048 - RGB: 214/204/146

Dura 17048

Dura 17049 - RGB: 238/230/216
Dura 17049
Dura 17050 - RGB: 232/222/201
Dura 17050
Dura 17051 - RGB: 186/174/147

Dura 17051

Dura 17052 - RGB: 216/212/186
Dura 17052
Dura 17053 - RGB: 185/182/151

Dura 17053

Dura 17054 - RGB: 136/133/79

Dura 17054


GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.