Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DURA COLOR 2020
Dura 17091 - RGB: 222/223/226
Dura 17091
Dura 17092 - RGB: 215/217/222
Dura 17092
Dura 17093 - RGB: 168/182/205

Dura 17093

Dura 17094 - RGB: 235/232/230
Dura 17094
Dura 17095 - RGB: 219/218/223
Dura 17095
Dura 17096 - RGB: 179/181/197

Dura 17096

Dura 17097 - RGB: 218/217/222
Dura 17097
Dura 17098 - RGB: 207/206/216
Dura 17098
Dura 17099 - RGB: 150/148/173

Dura 17099

Dura 17100 - RGB: 226/219/222

Dura 17100

Dura 17101 - RGB: 219/213/227

Dura 17101

Dura 17102 - RGB: 204/181/213

Dura 17102

Dura 17103 - RGB: 233/219/226

Dura 17103

Dura 17104 - RGB: 233/209/225

Dura 17104

Dura 17105 - RGB: 220/187/217

Dura 17105

Dura 17106 - RGB: 239/230/230

Dura 17106

Dura 17107 - RGB: 242/219/227

Dura 17107

Dura 17108 - RGB: 193/142/192

Dura 17108

Dura 17109 - RGB: 231/231/229
Dura 17109
Dura 17110 - RGB: 201/205/211
Dura 17110
Dura 17111 - RGB: 125/138/148

Dura 17111

Dura 17112 - RGB: 197/205/207
Dura 17112
Dura 17113 - RGB: 183/193/201
Dura 17113
Dura 17114 - RGB: 122/128/139

Dura 17114

Dura 17115 - RGB: 201/202/202
Dura 17115
Dura 17116 - RGB: 173/176/180

Dura 17116

Dura 17117 - RGB: 97/98/100

Dura 17117

Dura 17118 - RGB: 219/220/217
Dura 17118
Dura 17119 - RGB: 200/202/201
Dura 17119
Dura 17120 - RGB: 164/166/168

Dura 17120

Dura 17121 - RGB: 214/219/223
Dura 17121
Dura 17122 - RGB: 161/169/175

Dura 17122

Dura 17123 - RGB: 112/116/120

Dura 17123

Dura 17124 - RGB: 215/214/212
Dura 17124
Dura 17125 - RGB: 154/155/158

Dura 17125

Dura 17126 - RGB: 64/64/65

Dura 17126


GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.