Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DURA COLOR 2020
Dura 17127 - RGB: 235/232/226
Dura 17127
Dura 17128 - RGB: 218/219/214
Dura 17128
Dura 17129 - RGB: 201/195/185
Dura 17129
Dura 17130 - RGB: 229/224/215
Dura 17130
Dura 17131 - RGB: 207/199/185
Dura 17131
Dura 17132 - RGB: 159/146/132

Dura 17132

Dura 17133 - RGB: 234/232/227
Dura 17133
Dura 17134 - RGB: 222/218/213
Dura 17134
Dura 17135 - RGB: 119/110/102

Dura 17135

Dura 17136 - RGB: 240/228/210
Dura 17136
Dura 17137 - RGB: 224/207/178
Dura 17137
Dura 17138 - RGB: 211/167/124

Dura 17138

Dura 17139 - RGB: 217/204/181
Dura 17139
Dura 17140 - RGB: 160/148/132

Dura 17140

Dura 17141 - RGB: 115/96/74

Dura 17141

Dura 17142 - RGB: 211/187/170
Dura 17142
Dura 17143 - RGB: 164/139/123

Dura 17143

Dura 17144 - RGB: 112/85/75

Dura 17144

Dura 17145 - RGB: 230/213/192
Dura 17145
Dura 17146 - RGB: 211/179/155

Dura 17146

Dura 17147 - RGB: 187/155/129

Dura 17147

Dura 17148 - RGB: 222/203/177
Dura 17148
Dura 17149 - RGB: 196/173/141

Dura 17149

Dura 17150 - RGB: 159/124/102

Dura 17150

Dura 17151 - RGB: 227/210/194
Dura 17151
Dura 17152 - RGB: 147/112/105

Dura 17152

Dura 17153 - RGB: 105/74/69

Dura 17153


GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.