App Phối màu

Phối màu nhà trong vòng 1 nốt nhạc

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLOR 2020
Dura 20021 - RGB: 240/232/227
Dura 20021
Dura 20022 - RGB: 246/228/220
Dura 20022
Dura 20023 - RGB: 247/210/195
Dura 20023
Dura 20024 - RGB: 242/182/155

Dura 20024

Dura 20025 - RGB: 244/128/64

Dura 20025

Dura 20026 - RGB: 244/232/219
Dura 20026
Dura 20027 - RGB: 245/222/205
Dura 20027
Dura 20028 - RGB: 244/213/190
Dura 20028
Dura 20029 - RGB: 237/184/152

Dura 20029

Dura 20030 - RGB: 166/109/69

Dura 20030

Dura 20031 - RGB: 246/235/220
Dura 20031
Dura 20032 - RGB: 247/226/198
Dura 20032
Dura 20033 - RGB: 245/218/186
Dura 20033
Dura 20034 - RGB: 240/203/156
Dura 20034
Dura 20035 - RGB: 214/145/83

Dura 20035

Dura 20036 - RGB: 243/234/215
Dura 20036
Dura 20037 - RGB: 245/231/210
Dura 20037
Dura 20038 - RGB: 249/222/176
Dura 20038
Dura 20039 - RGB: 239/198/135

Dura 20039

Dura 20040 - RGB: 254/176/64

Dura 20040


GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.