App Phối màu

Phối màu nhà trong vòng 1 nốt nhạc

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLOR 2020
Dura 20001 - RGB: 249/223/226
Dura 20001
Dura 20002 - RGB: 248/200/209
Dura 20002
Dura 20003 - RGB: 241/159/173
Dura 20003
Dura 20004 - RGB: 230/119/137

Dura 20004

Dura 20005 - RGB: 206/63/71

Dura 20005

Dura 20006 - RGB: 248/204/207
Dura 20006
Dura 20007 - RGB: 243/186/191
Dura 20007
Dura 20008 - RGB: 235/151/158
Dura 20008
Dura 20009 - RGB: 223/117/124

Dura 20009

Dura 20010 - RGB: 196/70/69

Dura 20010

Dura 20011 - RGB: 249/209/209
Dura 20011
Dura 20012 - RGB: 245/181/183
Dura 20012
Dura 20013 - RGB: 241/162/163
Dura 20013
Dura 20014 - RGB: 234/127/130

Dura 20014

Dura 20015 - RGB: 189/47/44

Dura 20015

Dura 20016 - RGB: 250/216/205
Dura 20016
Dura 20017 - RGB: 249/202/189
Dura 20017
Dura 20018 - RGB: 245/180/168
Dura 20018
Dura 20019 - RGB: 240/149/133

Dura 20019

Dura 20020 - RGB: 237/122/104

Dura 20020


GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.