App Phối màu

Phối màu nhà trong vòng 1 nốt nhạc

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLOR 2020
Dura 20081 - RGB: 233/234/234
Dura 20081
Dura 20082 - RGB: 218/224/234
Dura 20082
Dura 20083 - RGB: 205/214/230
Dura 20083
Dura 20084 - RGB: 197/207/225
Dura 20084
Dura 20085 - RGB: 103/117/149

Dura 20085

Dura 20086 - RGB: 234/232/229
Dura 20086
Dura 20087 - RGB: 220/219/222
Dura 20087
Dura 20088 - RGB: 204/201/215
Dura 20088
Dura 20089 - RGB: 188/186/214
Dura 20089
Dura 20090 - RGB: 79/85/120

Dura 20090

Dura 20091 - RGB: 235/233/232
Dura 20091
Dura 20092 - RGB: 226/221/225
Dura 20092
Dura 20093 - RGB: 194/182/193
Dura 20093
Dura 20094 - RGB: 162/145/162

Dura 20094

Dura 20095 - RGB: 130/111/129

Dura 20095

Dura 20096 - RGB: 236/232/229
Dura 20096
Dura 20097 - RGB: 233/221/223
Dura 20097
Dura 20098 - RGB: 229/208/215
Dura 20098
Dura 20099 - RGB: 208/181/187
Dura 20099
Dura 20100 - RGB: 151/104/118

Dura 20100


GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.