App Phối màu

Phối màu nhà trong vòng 1 nốt nhạc

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLOR 2020
Dura 20041 - RGB: 236/232/222
Dura 20041
Dura 20042 - RGB: 234/225/206
Dura 20042
Dura 20043 - RGB: 240/225/196
Dura 20043
Dura 20044 - RGB: 230/207/164
Dura 20044
Dura 20045 - RGB: 226/178/88

Dura 20045

Dura 20046 - RGB: 246/238/213
Dura 20046
Dura 20047 - RGB: 245/232/201
Dura 20047
Dura 20048 - RGB: 248/227/171
Dura 20048
Dura 20049 - RGB: 248/219/139

Dura 20049

Dura 20050 - RGB: 221/187/82

Dura 20050

Dura 20051 - RGB: 244/240/228
Dura 20051
Dura 20052 - RGB: 246/239/210
Dura 20052
Dura 20053 - RGB: 246/237/199
Dura 20053
Dura 20054 - RGB: 240/224/172
Dura 20054
Dura 20055 - RGB: 211/191/134

Dura 20055

Dura 20056 - RGB: 240/236/223
Dura 20056
Dura 20057 - RGB: 244/241/222
Dura 20057
Dura 20058 - RGB: 244/240/209
Dura 20058
Dura 20059 - RGB: 244/230/154

Dura 20059

Dura 20060 - RGB: 248/226/108

Dura 20060


GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.