App Phối màu

Phối màu nhà trong vòng 1 nốt nhạc

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLOR 2020
Dura 20141 - RGB: 240/232/223
Dura 20141
Dura 20142 - RGB: 224/218/214
Dura 20142
Dura 20143 - RGB: 216/205/196
Dura 20143
Dura 20144 - RGB: 182/161/148

Dura 20144

Dura 20145 - RGB: 112/83/72

Dura 20145

Dura 20146 - RGB: 238/232/223
Dura 20146
Dura 20147 - RGB: 242/233/220
Dura 20147
Dura 20148 - RGB: 229/211/189
Dura 20148
Dura 20149 - RGB: 189/166/139

Dura 20149

Dura 20150 - RGB: 140/123/104

Dura 20150

Dura 20151 - RGB: 239/234/223
Dura 20151
Dura 20152 - RGB: 229/222/206
Dura 20152
Dura 20153 - RGB: 222/214/195
Dura 20153
Dura 20154 - RGB: 229/211/178
Dura 20154
Dura 20155 - RGB: 187/162/126

Dura 20155

Dura 20156 - RGB: 229/225/220
Dura 20156
Dura 20157 - RGB: 217/213/207
Dura 20157
Dura 20158 - RGB: 211/205/199
Dura 20158
Dura 20159 - RGB: 184/180/174

Dura 20159

Dura 20160 - RGB: 127/124/120

Dura 20160


GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.