App Phối màu

Phối màu nhà trong vòng 1 nốt nhạc

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLOR 2020
Dura 20101 - RGB: 234/233/229
Dura 20101
Dura 20102 - RGB: 216/217/215
Dura 20102
Dura 20103 - RGB: 203/204/202
Dura 20103
Dura 20104 - RGB: 186/189/187

Dura 20104

Dura 20105 - RGB: 163/167/168

Dura 20105

Dura 20106 - RGB: 225/225/221
Dura 20106
Dura 20107 - RGB: 215/217/216
Dura 20107
Dura 20108 - RGB: 202/209/210
Dura 20108
Dura 20109 - RGB: 161/169/175

Dura 20109

Dura 20110 - RGB: 145/158/166

Dura 20110

Dura 20111 - RGB: 238/237/231
Dura 20111
Dura 20112 - RGB: 206/209/211
Dura 20112
Dura 20113 - RGB: 183/188/192
Dura 20113
Dura 20114 - RGB: 150/157/162
Dura 20114
Dura 20115 - RGB: 115/121/127

Dura 20115

Dura 20116 - RGB: 215/222/226
Dura 20116
Dura 20117 - RGB: 191/204/214
Dura 20117
Dura 20118 - RGB: 158/178/194
Dura 20118
Dura 20119 - RGB: 136/158/177
Dura 20119
Dura 20120 - RGB: 108/132/154

Dura 20120


GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.