App Phối màu

Phối màu nhà trong vòng 1 nốt nhạc

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLOR 2020
Dura 20061 - RGB: 227/232/231
Dura 20061
Dura 20062 - RGB: 209/228/232
Dura 20062
Dura 20063 - RGB: 194/226/236
Dura 20063
Dura 20064 - RGB: 161/211/227
Dura 20064
Dura 20065 - RGB: 0/155/193

Dura 20065

Dura 20066 - RGB: 234/234/233
Dura 20066
Dura 20067 - RGB: 213/228/234
Dura 20067
Dura 20068 - RGB: 188/219/233
Dura 20068
Dura 20069 - RGB: 161/208/232
Dura 20069
Dura 20070 - RGB: 98/177/222

Dura 20070

Dura 20071 - RGB: 227/231/235
Dura 20071
Dura 20072 - RGB: 216/228/235
Dura 20072
Dura 20073 - RGB: 203/220/234
Dura 20073
Dura 20074 - RGB: 173/198/215
Dura 20074
Dura 20075 - RGB: 53/128/171

Dura 20075

Dura 20076 - RGB: 233/233/233
Dura 20076
Dura 20077 - RGB: 216/220/226
Dura 20077
Dura 20078 - RGB: 201/216/229
Dura 20078
Dura 20079 - RGB: 172/201/231
Dura 20079
Dura 20080 - RGB: 81/119/155

Dura 20080


GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.