Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DURA COLOR 2020
Dura 19001 - RGB: 244/219/225

Dura 19001

Dura 19003 - RGB: 245/234/217

Dura 19003

Dura 19005 - RGB: 245/233/206

Dura 19005

Dura 19007 - RGB: 239/238/229

Dura 19007

Dura 19009 - RGB: 218/223/231

Dura 19009

Dura 19011 - RGB: 227/221/224

Dura 19011

Dura 19013 - RGB: 231/233/232

Dura 19013

Dura 19015 - RGB: 235/232/226

Dura 19015

Dura 19002 - RGB: 217/157/153

Dura 19002

Dura 19004 - RGB: 247/229/202

Dura 19004

Dura 19006- RGB: 232/222/199

Dura 19006

Dura 19008 - RGB: 197/229/200

Dura 19008

Dura 19010 - RGB: 189/219/231

Dura 19010

Dura 19012 - RGB: 220/219/222

Dura 19012

Dura 19014 - RGB: 183/194/200

Dura 19014

Dura 19016 - RGB: 245/236/218

Dura 19016

Dura 17001 - RGB: 241/229/226
Dura 17001
Dura 17002 - RGB: 240/227/225
Dura 17002
Dura 17003 - RGB 236/216/219
Dura 17003
Dura 17004 - RGB: 242/227/225
Dura 17004
Dura 17005 - RGB: 246/215/216
Dura 17005
Dura 17006 - RGB: 157/63/63

Dura 17006

Dura 17007 - RGB: 222/184/171
Dura 17007
Dura 17008 - RGB: 193/156/156

Dura 17008

Dura 17009 - RGB: 129/86/79

Dura 17009

Dura 17010 - RGB: 236/230/224
Dura 17010
Dura 17011 - RGB: 242/228/219
Dura 17011
Dura 17012 - RGB: 235/205/201
Dura 17012
Dura 17013 - RGB: 230/184/180

Dura 17013

Dura 17014 - RGB: 203/122/118

Dura 17014

Dura 17015 - RGB: 134/63/68

Dura 17015

Dura 17016 - RGB: 240/219/209
Dura 17016
Dura 17017 - RGB: 225/190/169
Dura 17017
Dura 17018 - RGB: 124/75/66

Dura 17018


GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.