Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2001P - Sunny Lemon - RGB:245/238/206
Dura 2001P
Dura 2002P - Vanilla Custard - RGB:246/237/189
Dura 2002P
Dura 2003T - Sweet Jasmine - RGB: 239/226/156
Dura 2003T
Dura 2004T - Sunburst RGB: 237/222/143
Dura 2004T
Dura 2005T - Primrose Path - RGB: 235/219/134
Dura 2005T
Dura 2006D - Lantern Glow - RGB: 218/198/91
Dura 2006D
Dura 2007C - Asparagus - RGB: 185/163/47
Dura 2007C
Dura 2008P - Light Tulip - RGB: 244/240/220
Dura 2008P
Dura 2009P - Starlight RGB: 246/240/202
Dura 2009P
Dura 2010P - Banana Cream RGB: 248/238/178
Dura 2010P
Dura 2011T - Meringue RGB: 249/236/157
Dura 2011T
Dura 2012T - Gaiety - RGB: 252/231/123
Dura 2012T
Dura 2013D - RGB: 250/220/76
Dura 2013D
Dura 2014C - Bumble Bee - RGB: 246/204/4
Dura 2014C
Dura 2015P - Wax Yellow - RGB: 244/241/222
Dura 2015P
Dura 2016P - Lemon Balm - RGB: 245/239/209
Dura 2016P
Dura 2017P - Souffle - RGB: 248/236/184
Dura 2017P
Dura 2018T - Daisy Chain: RGB: 251/231/156
Dura 2018T
Dura 2019T - Sunscape - RGB: 254/226/136
Dura 2019T
Dura 2020D - Tulip Yellow - RGB: 254/210/72
Dura 2020D
Dura 2021C - Equator - RGB: 253/188/0
Dura 2021C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.