Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2064P - Soft Cashmere - RGB: 244/236/213
Dura 2064P
Dura 2065P - Chiffon - RGB: 248/228/192
Dura 2065P
Dura 2066P - Carotene - RGB: 252/218/168
Dura 2066P
Dura 2067T - Squash - RGB: 254/205/142
Dura 2067T
Dura 2068T - Orange Grove - RGB: 254/188/115
Dura 2068T
Dura 2069D - Mandrin - RGB: 251/156/74
Dura 2069D
Dura 2070C - Nasturtium - RGB: 245/135/53
Dura 2070C
Dura 2071P - Marshmellow Snow - RGB: 244/236/222
Dura 2071P
Dura 2072P - Flicker - RGB: 247/227/201
Dura 2072P
Dura 2073P - Afterglow - RGB 246/213/175
Dura 2073P
Dura 2074T - RGB: 239/188/142
Dura 2074T
Dura 2075T - Ember Glow - RGB: 233/171/120
Dura 2075T
Dura 2076D - RGB: 209/133/77
Dura 2076D
Dura 2077C - Copper Bangle - RGB: 184/105/62
Dura 2077C
Dura 2078P - Mission Beige - RGB: 243/230/214
Dura 2078P
Dura 2079P - Fantan - RGB: 243/220/196
Dura 2079P
Dura 2080P - Suns tone - RGB: 235/198/170
Dura 2080P
Dura 2081T - Adobe - RGB: 222/173/137
Dura 2081T
Dura 2082D - Cherokee - RGB: 207/148/110
Dura 2082D
Dura 2083D - Coppertone - RGB: 191/132/95
Dura 2083D
Dura 2084C - Cinnamon Tea - RGB: 168/107/76
Dura 2084C
Dura 2085P - Lady Fingers - RGB: 247/232/215
Dura 2085P
Dura 2086P - Peach Blossom - RGB: 250/225/198
Dura 2086P
Dura 2087P - Orange Ice - RGB: 253/215/179
Dura 2087P
Dura 2088T - Cool Canteloupe - RGB: 254 /98/154
Dura 2088T
Dura 2089T - Muskmelon - RGB: 254/174/122
Dura 2089T
Dura 2090D - Pumpkin Pathch - RGB: 249/142/81
Dura 2090D
Dura 2091C - Silken - RGB: 240/113/52
Dura 2091C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.