Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2477P - Seabreeze - RGB: 212/238/233
Dura 2477P
Dura 2478P - Tazlina - RGB: 184/232/227
Dura 2478P
Dura 2479P - Somerset - RGB: 144/220/216
Dura 2479P
Dura 2480T - Tansy - RGB: 87/200/196
Dura 2480T
Dura 2481D - Jamacian Sea - RGB: 39/186/180
Dura 2481D
Dura 2482D - Carib Green - RGB: 0/166/158
Dura 2482D
Dura 2483C - Egyptian Green - RGB: 21/99/95
Dura 2483C
Dura 2001P - Sunny Lemon - RGB:245/238/206
Dura 2001P
Dura 2484P - White Crystal - RGB: 236/239/232
Dura 2484P
Dura 2485P - Hampton Court - RGB: 194/218/215
Dura 2485P
Dura 2486P - Pinetop - RGB: 176/208/204
Dura 2486P
Dura 2487T - Pitch Pine - RGB: 145/184/181
Dura 2487T
Dura 2488D - Balsam - RGB: 100/145/143
Dura 2488D
Dura 2489D - Serbia - RGB: 82/127/124
Dura 2489D
Dura 2490C - Conifer - RGB: 60/90/91
Dura 2490C
Dura 2491P - Aqua Belle - RGB: 219/237/230
Dura 2491P
Dura 2492P - Essence - RGB: 192/229/223
Dura 2492P
Dura 2493P - Pitty Pat - RGB: 172/222/215
Dura 2493P
Dura 2494T - Meandering Stream - RGB: 137/204/199
Dura 2494T
Dura 2495T - Evan's Delight - RGB: 104/185/180
Dura 2495T
Dura 2496D - Zebulon - RGB: 58/150/146
Dura 2496D
Dura 2497C - Odyssey - RGB: 0/105/103
Dura 2497C
Dura 2498P - Cool Pool - RGB: 222/239/231
Dura 2498P
Dura 2499P - Kelsey - RGB: 199/236/229
Dura 2499P
Dura 2500P - Cassidy - RGB: 171/231/222
Dura 2500P
Dura 2501T - Aphrodite - RGB: 106/211/200
Dura 2501T
Dura 2502D - Green Dream - RGB: 44/193/174
Dura 2502D
Dura 2503D - Enduring - RGB: 0/179/158
Dura 2503D
Dura 2504C - Green Glory - RGB: 0/128/102
Dura 2504C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.