Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2442P - White Mountain - 220/230/229
Dura 2442P
Dura 2443P - Ice Castle - RGB: 201/221/223
Dura 2443P
Dura 2444P - Boa - RGB: 162/196/205
Dura 2444P
Dura 2445T - Seaside - RGB: 130/169/182
Dura 2445T
Dura 2446D - Teardrop - RGB: 99/142/156
Dura 2446D
Dura 2447D - Gem - RGB: 80/123/138
Dura 2447D
Dura 2448C - Viking - RGB: 54/79/84
Dura 2448C
Dura 2449P - Morning Haze - RGB: 227/237/234
Dura 2449P
Dura 2450P - Aqualake - RGB: 181/216/222
Dura 2450P
Dura 2451P - Spring Stream - RGB: 152/200/210
Dura 2451P
Dura 2452T - Shaded Pond - RGB: 122/174/187
Dura 2452T
Dura 2453D - Willow Springs - RGB: 84/149/162
Dura 2453D
Dura 2454D - Cool Lagoon - RGB: 59/131/146
Dura 2454D
Dura 2455C - Nordic Sea - RGB: 24/93/109
Dura 2455C
Dura 2456P - Lyric Blue - RGB: 216/234/232
Dura 2456P
Dura 2457P - Blue Wash - RGB: 190/228/230
Dura 2457P
Dura 2458T - Valley of Stars - 137/208/220
Dura 2458T
Dura 2459T - Sitka - RGB: 96/192/207
Dura 2459T
Dura 2460D - Blue Spark - RGB: 25//170/189
Dura 2460D
Dura 2461D - Blue Madonna - RGB: 0/153/174
Dura 2461D
Dura 2462C - Danube Sky - RGB: 0/115/134
Dura 2462C
Dura 2463P - Blue Drizzle - RGB: 225/235/231
Dura 2463P
Dura 2464P - Iced Chiffon - RGB: 200/228/228
Dura 2464P
Dura 2465P - Sealock - RGB: 166/210/215
Dura 2465P
Dura 2466T - China Silk - RGB: 116/177/187
Dura 2466T
Dura 2467D - Vivid - RGB: 80/156/167
Dura 2467D
Dura 2468D - Aqua Electra - RGB: 63/137/149
Dura 2468D
Dura 2469C - BlueBottle - RGB: 13/98/111
Dura 2469C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.