Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2673P - Hint Of Olive - RGB: 236/231/216
Dura 2673P
Dura 2674P - Seafog - RGB: 226/220/197
Dura 2674P
Dura 2675P - Gucci - RGB: 211/201/173
Dura 2675P
Dura 2676T - Cricket Field - RGB: 178/171/144
Dura 2676T
Dura 2677D - Sap Green - RGB: 155/148/118
Dura 2677D
Dura 2678D - Tree Of Heaven - RGB: 139/132/103
Dura 2678D
Dura 2679C - Moss Bronze - RGB: 93/93/80
Dura 2679C
Dura 2680P - Winter White - RGB: 238/234/219
Dura 2680P
Dura 2681P - Southern Breeze - RGB: 223/212/181
Dura 2681P
Dura 2682T - August Grass - RGB: 206/193/159
Dura 2682T
Dura 2683T - Milagro - RGB: 194/179/140
Dura 2683T
Dura 2684D - Espalier - RGB: 173/158/116
Dura 2684D
Dura 2685D - Fallen Leaves - RGB: 159/144/104
Dura 2685D
Dura 2686C - Ivy Olive - RGB: 124 /112/79
Dura 2686C
Dura 2687P - French Vanilla - RGB:243/237/221
Dura 2687P
Dura 2688P - Bamboo - RGB: 236/227/197
Dura 2688P
Dura 2689T - Old Linen - RGB: 221/209/172
Dura 2689T
Dura2690T - Yellow Topaz -RGB: 209/196/149
Dura 2690T
Dura 2691D - Thistle Flower - RGB: 189/175/121
Dura 2691D
Dura 2692D - Green Gold - RGB: 173/159/107
Dura 2692D
Dura 2693C - Thrush - RGB : 117/109/67
Dura 2693C
Dura 2694P - Riesling - RGB: 242/238/218
Dura 2694P
Dura 2695P - Sweet Nothings - RGB: 243/236/201
Dura 2695P
Dura 2696P - Buttercorn - RGB: 242/227/176
Dura 2696P
Dura 2697T - Midas Touch - RGB: 232/211/143
Dura 2697T
Dura 2698D - Mustard - RGB: 217/193/116
Dura 2698D
Dura 2699D - Gold Dust - RGB: 205/179/99
Dura 2699D
Dura 2700C - Ecru Olive - RGB: 170/145/64
Dura 2700C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.