Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2379P - Winter Dawn - RGB: 222/229/231
Dura 2379P
Dura 2380P - Aragon - RGB: 206/219/229
Dura 2380P
Dura 2381P - Sleepy Eye - RGB: 172/193/213
Dura 2381P
Dura 2382T - Lullaby Blue - RGB: 139/165/195
Dura 2382T
Dura 2383D - Absicon - RGB: 111/141/175
Dura 2383D
Dura 2384D - Raven Sky - RGB: 91/121/157
Dura 2384D
Dura 2385C - Deep Marine - RGB: 61/74/102
Dura 2385C
Dura 2386P - Vapor Trail - RGB: 230/237/234
Dura 2386P
Dura 2387P - Glacier Blue - RGB: 210/223/232
Dura 2387P
Dura 2388P - Brittany - RGB: 178/203/226
Dura 2388P
Dura 2389T - High Dive - 134/170/210
Dura 2389T
Dura 2390D - Waveland - RGB: 99/143/192
Dura 2390D
Dura 2391D - Cosmic - RGB: 84/125/178
Dura 2391D
Dura 2392C - Olympian Blue - RGB: 47/77/119
Dura 2392C
Dura 2393P - Little Boy Blue - RGB: 220/231/233
Dura 2393P
Dura 2394P - Belinda - RGB: 199/221/234
Dura 2394P
Dura 2395P - Arctic Ice - RGB: 172/203/230
Dura 2395P
Dura 2396T - Aegean Blue - RGB: 136/181/224
Dura 2396T
Dura 2397D - Abstract - RGB: 76/140/203
Dura 2397D
Dura 2398D - Cleopatra - RGB: 60/128/196
Dura 2398D
Dura 2399C - Rhapsody - RGB: 24/88/156
Dura 2399C
Dura 2400P - RGB: Stardust - RGB: 235/239/233
Dura 2400P
Dura 2401P - Ashley - RGB: 204/222/232
Dura 2401P
Dura 2402P - Arian - RGB: 176/206/229
Dura 2402P
Dura 2403T - Cove Blue - RGB: 141/182/218
Dura 2403T
Dura 2404D - Flattery - RGB: 93/147/194
Dura 2404D
Dura 2405D - Blue Thunder - RGB: 70/127/180
Dura 2405D
Dura 2406C - Blue Mosaic - RGB: 60/69/98
Dura 2406C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.