Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2022P - Chardonnay - RGB: 244/238/212
Dura 2022P
Dura 2023P - Pineapple Sherbet - RGB: 249/234/191
Dura 2023P
Dura 2024P - Buttercup Mist - RGB: 252/229/165
Dura 2024P
Dura 2025T - Cassel Yellow - RGB: 254/222/140
Dura 2025T
Dura 2026T - Sunbeam - RGB: 254/211/107
Dura 2026T
Dura 2027D - Blazing Sun - RGB: 254/195/55
Dura 2027D
Dura 2028C - King's Ransom - RGB: 254/172/7
Dura 2028C
Dura 2029P - Paper Moon - RGB: 246/239/214
Dura 2029P
Dura 2030P - Maize - RGB: 248/235/195
Dura 2030P
Dura 2031P - Daffodil - RGB: 252/229/170
Dura 2031P
Dura 2032T - Egg Custard - RGB: 252/217/139
Dura 2032T
Dura 2033T - Forsythia - RGB: 252/208/116
Dura 2033T
Dura 2034D - April Sun - RGB: 240/186/68
Dura 2034D
Dura 2035C - Cheddar - RGB: 229/167/48
Dura 2035C
Dura 2036P - Honey Cream - RGB: 247/238/212
Dura 2036P
Dura 2037P - White Wine - RGB: 249/234/196
Dura 2037P
Dura 2038P - Marshmallow Whip - RGB: 247/225/169
Dura 2038P
Dura 2039T - Nanette - RGB: 245/208/134
Dura 2039T
Dura 2040T - Crocus - RGB: 242/197/113
Dura 2040T
Dura 2041D - Simply Elegant - RGB: 229/175/74
Dura 2041D
Dura 2042C - Ra Gold - RGB: 221/165/66
Dura 2042C
Dura 2043P - Golden Glaze - RGB: 246/233/207
RGB 2043P
Dura 2044P - Golden Wheat - RGB: 245/228/193
Dura 2044P
Dura 2045P - Arcadia - RGB: 243/216 /167
Dura 2045P
Dura 2046T - Espana - RGB: 240/203/142
Dura 2046T
Dura 2047T - Honey suckle : RGB: 223/177/104
Dura 2047T
Dura 2048D - Mecca Gold - RGB: 215/164/87
Dura 2048D
Dura 2049C - Tawny Lion - RGB: 196/143/68
Dura 2049C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.