Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2323P - Violet Eyes - 232/229/232
Dura 2323P
Dura 2324P - Sweet Violet - RGB: 220/216/230
Dura 2324P
Dura 2325P - Faith - RGB: 201/196/226
Dura 2325P
Dura 2326T - Meadow Phlox - RGB: 175/167/215
Dura 2326T
Dura 2327D - Sweet Bianca - RGB: 139/134/192
Dura 2327D
Dura 2328D - Jam - RGB: 126/118/184
Dura 2328D
Dura 2329C - Plumage - RGB: 77/66/115
Dura 2329C
Dura 2330P - Sweet Pea - RGB: 229/228/231
Dura 2330P
Dura 2331P - Petula - RGB: 215/215/225
Dura 2331P
Dura 2332P - Gray's Lily - 191/192/214
Dura 2332P
Dura 2333T - Tiffany - RGB: 173/174/200
Dura 2333T
Dura 2334D - Verbena Violet - RGB: 135/136/170
Dura 2334D
Dura 2335D - Wild Iris - RGB: 114/115/152
Dura 2335D
Dura 2336C - Purple Sage - RGB: 90/85/19
Dura 2336C
Dura 2337P - Memory Lane - 231/231/234
Dura 2337P
Dura 2338P - Fragrance - RGB: 222/224/235
Dura 2338P
Dura 2339P - Winkle - RGB: 198/204/230
Dura 2339P
Dura 2340P - Sweet Lavender - RGB: 173/179/221
Dura 2340P
Dura 2341T - Violet Velour - RGB: 152/155/209
Dura 2341T
Dura 2342D - Deep Periwinkle - RGB: 111/116/180
Dura 2342D
Dura 2343C - Empress Blue - RGB: 70/70/116
Dura 2343C
Dura 2344P - Sweet Thing - RGB: 240/238/237
Dura 2344P
Dura 2345P - Clarity - RGB: 225/228/237
Dura 2345P
Dura 2346P - Pale Cornflower - RGB: 201/208/233
Dura 2346P
Dura 2347T - Burple - RGB: 173/182/225
Dura 2347T
Dura 2348D - Virginia Bluebell - RGB: 127/140/201
Dura 2348D
Dura 2349D - Clemantis - RGB: 108/121/188
Dura 2349D
Dura 2350C - Hypnotic - RGB: 64/71/120
Dura 2350C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.