Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2162P - Ahgel Kiss - RGB: 242/227/221
Dura 2162P
Dura 2163P - Streamwood - RGB: 238/212/208
Dura 2163P
Dura 2164P - Tranquil - RGB: 227/187/184
Dura 2164P
Dura 2165T - Cinnamon Sugar - RGB: 201/149/145
Dura 2165T
Dura 2166D - Irish Coffee - RGB: 182/128/123
Dura 2166D
Dura 2167D - Creole - RGB: 160/100/94
Dura 2167D
Dura 2168C - Chocolate Delight - RGB: 137/79/80
Dura 2168C
Dura 2169P - Bassinet - RGB: 241/224/222
Dura 2169P
Dura 2170P - Pigtail - RGB: 241/207/209
Dura 2170P
Dura 2171P - Calamine Lotion - RGB: 230/177/180
Dura 2171P
Dura 2172T - Sherry - RGB: 209/147/150
Dura 2172T
Dura 2173 - Rose Stain - RGB: 189/120/122
Dura 2173
Dura 2174D - Thornberry - RGB: 174/103/104
Dura 2174D
Dura 2175C - Desert Adobe - RGB: 146/72/72
Dura 2175C
Dura 2176P - Aria - RGB: 244/228/226
Dura 2176P
Dura 2177P - Junket Pink - RGB: 242/212/214
Dura 2177P
Dura 2178P - Chintz Rose - RGB: 236/188/194
Dura 2178P
Dura 2179T - Peony - RGB: 219/156/165
Dura 2179T
Dura 2180T - Damask Rose - RGB: 209/143/152
Dura 2180T
Dura 2181D - WildRose - RGB: 187/118/125
Dura 2181D
Dura 2182C - Dried Clove - 164/87/96
Dura 2182C
Dura 2183P - Pink Chill - RGB: 245/234/231
Dura 2183P
Dura 2184P - Face Powder - 248/222/225
Dura 2184P
Dura 2185P - Mademoiselle - RGB: 253/205/215
Dura 2185P
Dura 2186T - Peppy - RGB: 252/179/196
Dura 2186T
Dura 2187T - Cameo Rose - RGB: 250/149/171
Dura 2187T
Dura 2188D - Grenadine - RGB: 240/115/138
Dura 2188D
Dura 2189C - Adventure - RGB: 217/66/70
Dura 2189C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.