Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2785P - Apricot Illusion - RGB: 236/216/197
Dura 2785P
Dura 2786P - Persian Beige - RGB: 234/207/186
Dura 2786P
Dura 2787P - Pebble - RGB: 227/192/166
Dura 2787P
Dura 2788T - Ultra Suede - RGB: 209/165/135
Dura 2788T
Dura 2789D - Freckles - RGB: 189/141/110
Dura 2789D
Dura 2790D - Wolfin - RGB: 172/123/92
Dura 2790D
Dura 2791C - Moses - RGB: 147/101/74
Dura 2791C
Dura 2792P - Subtle Tint - RGB: 239/226/216
Dura 2792P
Dura 2793P - Coconut Bisque - RGB: 231/210/193
Dura 2793P
Dura 2794P - Angora - RGB: 222/195/177
Dura 2794P
Dura 2795T - Fired Clay - RGB: 193/160/140
Dura 2795T
Dura 2796D - Mousse - RGB: 166/128/107
Dura 2796D
Dura 2797D - Cocoa Cream - RGB: 150/114/92
Dura 2797D
Dura 2798C - Kitty Kat - RGB: 132/93/74
Dura 2798C
Dura 2799P - Angelberry - RGB: 243/234/223
Dura 2799P
Dura 2800P - Nouveau - RGB: 239/218/201
Dura 2800P
Dura 2801P - Ridgeview - RGB: 227/194/173
Dura 2801P
Dura 2802 - Bryce Canyon - RGB: 206/164/139
Dura 2802
Dura 2803P - Witchwood - RGB: 183/137/111
Dura 2803P
Dura 2804D - Rock River - RGB: 170/125/100
Dura 2804D
Dura 2805C - Hazelnut - RGB: 148/103/80
Dura 2805C
Dura 2806P - Rose Tan - RGB: 245/227/218
Dura 2806P
Dura 2807P - Gentle Doe - RGB: 241/211/199
Dura 2807P
Dura 2808P - Gypsy Tan - RGB: 232/191/176
Dura 2808P
Dura 2809T - Honey Roast - RGB: 215/159/142
Dura 2809T
Dura 2810D - Pagan - RGB: 185/124/105
Dura 2810D
Dura 2811D - Cinnamon Spice - RGB: 170/111/93
Dura 2811D
Dura 2812C - Redwood - RGB: 144/91/75
Dura 2812C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.