Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2092P - Marble Peach - RGB: 247/234/219
Dura 2092P
Dura 2093P - Peach Cascade - RGB: 249/223/200
Dura 2093P
Dura 2094P - Tawny Peach - RGB: 251/205/172
Dura 2094P
Dura 2095T - Indian Summer - RGB: 248/189/149
Dura 2095T
Dura 2096D - Mexican Moonlight - RGB: 235/145/96
Dura 2096D
Dura 2097D - Autumn Flame - RGB: 231/138/87
Dura 2097D
Dura 2098C - Rapunzel - RGB: 199/100/65
Dura 2098C
Dura 2099P - Puritan Beige - RGB: 247/234/222
Dura 2099P
Dura 2100P - Coral Bay - RGB: 245/218/198
Dura 2100P
Dura 2101P - Siesta - RGB: 239/200/173
Dura 2101P
Dura 2102T - Ole' - RGB: 228/176/145
Dura 2102T
Dura 2103D - Pale Rust - RGB: 207/140/103
Dura 2103D
Dura 2104D - Rust - RGB: 193/125/88
Dura 2104D
Dura 2105C - Amber Brown - RGB: 171/96/66
Dura 2105C
Dura 2106P - Tender Touch - RGB: 246/236/223
Dura 2106P
Dura 2107P - Cameo Peach - RGB: 250/229/211
Dura 2107P
Dura 2108P - Tangelo Cream - RGB: 251/214/190
Dura 2108P
Dura 2109T - Orange Dream - RGB: 254/192/160
Dura 2109T
Dura 2110T - Melon - RGB: 254/167/130
Dura 2110T
Dura 2111D - Wpw - RGB: 248/135/93
Dura 2111D
Dura 2112C - Tyler's Truck - RGB: 240/104/56
Dura 2112C
Dura 2113P - Buff - RGB: 246/231/220
Dura 2113P
Dura 2114P - Peach Blush - RGB: 250/218/206
Dura 2114P
Dura 2115P - Sugared Peach - RGB: 253/205/190
Dura 2115P
Dura 2116T - Misty Coral - RGB: 254/87/169
Dura 2116T
Dura 2117T - Mars - RGB: 252/159/140
Dura 2117T
Dura 2118D - Robin's Breast - RGB: 245/129/104
Dura 2118D
Dura 2119C - Poppy Orange - RGB: 219/97/62
Dura 2119C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.