Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2148P - Apricot Whisper - RGB: 245/226/221
Dura 2148P
Dura 2149P - Organdy - RGB: 249/214/210
Dura 2149P
Dura 2150P - Bridal Party - RGB: 251/198/194
Dura 2150P
Dura 2151T - Nosegay - RGB: 251/177/174
Dura 2151T
Dura 2152T - Shrimp - RGB: 250/154/151
Dura 2152T
Dura 2153D - Parasol - RGB: 242/120/115
Dura 2153D
Dura 2154C - Coraline - RGB: 223/74/63
Dura 2154C
Dura 2155P - Appeal - RGB: 246/225/222
Dura 2155P
Dura 2156P - Lafleur - RGB: 246/209/209
Dura 2156P
Dura 2157P - Sweet Sixteen - RGB: 242/187/188
Dura 2157P
Dura 2158T - Emily - RGB: 235/167/170
Dura 2158T
Dura 2159T - Sangria - RGB: 221/136/139
Dura 2159T
Dura 2160D - Carmine Rose - RGB: 207/106/105
Dura 2160D
Dura 2161C - Ginger Spice - RGB: 162/75/73
Dura 2161C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.