Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2197P - May Blossom - RGB: 242/225/223
Dura 2197P
Dura 2198P - Victoria Rose - RGB: 232/206/207
Dura 2198P
Dura 2199P - Pink Parasol - RGB: 216/180/186
Dura 2199P
Dura 2200T - Rose Lace - RGB: 206/164/170
Dura 2200T
Dura 2201T - Laurel Blossom - RGB: 181/132/140
Dura 2201T
Dura 2202D - Nostalgia Rose - 148/99/104
Dura 2202D
Dura 2203C - Berry Crush - RGB: 114/70/73
Dura 2203C
Dura 2204P - Rose Ash - RGB: 245/235/233
Dura 2204P
Dura 2205P - Sheer - RGB: 242/216/221
Dura 2205P
Dura 2206P - Shante - RGB: 235/197/208
Dura 2206P
Dura 2207T - Lotus Blossom - RGB: 220/169/186
Dura 2207T
Dura 2208T - Swiss Rose - RGB: 210/151/171
Dura 2208T
Dura 2209D - Chilled Wine - RGB: 177/113/133
Dura 2209D
Dura 2210C - Burnt Sienna - RGB: 118/70/79
Dura 2210C
Dura 2211P - First Blush - RGB: 245/232/230
Dura 2211P
Dura 2212P - Cherish - RGB: 246/221/228
Dura 2212P
Dura 2213P - Toe Shoes - RGB: 246/203/219
Dura 2213P
Dura 2214T - Phoebe - RGB: 242/177/203
Dura 2214T
Dura 2215T - Berries - RGB: 236/148/183
Dura 2215T
Dura 2216D - Pelargonium - RGB: 220/110/151
Dura 2216D
Dura 2217C - Red Glow -RGB: 190/62/87
Dura 2217C
Dura 2218P - Rose Aura - RGB: 243/235/231
Dura 2218P
Dura 2219P - Sachet - RGB: 248/215/223
Dura 2219P
Dura 2220P - Angelica Pink - RGB: 248/199/214
Dura 2220P
Dura 2221T - Cherry Bon Bon - 245/174/199
Dura 2221T
Dura 2222D - Crushed Strawberry - RGB: 231/128/162
Dura 2222D
Dura 2223D - Livid Pink - RGB: 226/110/146
Dura 2223D
Dura 2224C - Strawberry Fields - RGB: 193/56/76
Dura 2224C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.