Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2267P - Sweet Blossom - RGB: 46/233/231
Dura 2267P
Dura 2268P - Frappe - RGB: 244/223/231
Dura 2268P
Dura 2269P - Cranberry Ice - RGB: 244/205/226
Dura 2269P
Dura 2270T - Sweet William - RGB: 235/176/214
Dura 2270T
Dura 2271T - Cupid - RGB:225/143/196
Dura 2271T
Dura 2272D - Pretty Peony - RGB: 211/110/171
Dura 2272D
Dura 2273C - Raspberry Sorbet - RGB: 172/54/103
Dura 2273C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.