Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2351P - Exotic Blossom - RGB: 224/227/230
Dura 2351P
Dura 2352P - Aspen Blue - RGB: 209/213/225
Dura 2352P
Dura 2353P - Lustre Blue - RGB: 184/190/211
Dura 2353P
Dura 2354T - Delta - RGB: 150/160/189
Dura 2354T
Dura 2355D - Ashberry - RGB: 122/133/165
Dura 2355D
Dura 2356D - Commadore - RGB: 106/117/150
Dura 2356D
Dura 2357C - Dark Iris - RGB: 75/78/118
Dura 2357C
Dura 2358P - Light Sky - RGB: 230/233/234
Dura 2358P
Dura 2359P - Sparkeling Dew - RGB: 211/219/233
Dura 2359P
Dura 2360P - Blue Note - RGB: 190/203/230
Dura 2360P
Dura 2361T - Peaceful Night - RGB: 167/182/222
Dura 2361T
Dura 2362T - VwletHue - RGB: 136/155/210
Dura 2362T
Dura 2363D - Columbine Blue - 96/119/186
Dura 2363D
Dura 2364C - Purple Mountain - RGB: 67/70/115
Dura 2364C
Dura 2365P - Prelude - RGB: 232/236/234
Dura 2365P
Dura 2366P - Powder Blue - RGB: 210/222/233
Dura 2366P
Dura 2367P - Frozen Dew - 186/205/230
Dura 2367P
Dura 2368T - Horizon Blue - RGB: 153/180/222
Dura 2368T
Dura 2369T - Bewitched - RGB: 134/166/217
Dura 2369T
Dura 2370D - Merlin - RGB: 86/124/191
Dura 2370D
Dura 2371C - Debonair - RGB: 51/74/135
Dura 2371C
Dura 2372P - April Sky - RGB: 227/235/236
Dura 2372P
Dura 2373P - Erie RGB: 208/224/234
Dura 2373P
Dura 2374T - Always Blue - RGB: 166/195/230
Dura 2374T
Dura 2375T - Cathedral Blue - RGB: 139/175/219
Dura 2375T
Dura 2376T - Lake Shadow - RGB: 114/159/212
Dura 2376T
Dura 2377D - Ultra Blue - RGB: 69/119/185
Dura 2377D
Dura 2378C - Skipper Blue - RGB: 59/70/123
Dura 2378C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.