Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2407P - Sonnet Blue - RGB: 229/238/236
Dura 2407P
Dura 2408P - Flora - RGB: 201/227/236
Dura 2408P
Dura 2409P - Clare De' Lune - RGB: 173/214/235
Dura 2409P
Dura 2410T - Armenian Blue - RGB: 100/179/227
Dura 2410T
Dura 2411D - Blue Sapphire - RGB: 53/154/214
Dura 2411D
Dura 2412D - Danish Blue - RGB: 19/139/204
Dura 2412D
Dura 2413C - Royal Fair - RGB: 0/104/174
Dura 2413C
Dura 2414P - Ice Cascade - RGB: 215/232/235
Dura 2414P
Dura 2415P - Condare - RGB: 191/221/232
Dura 2415P
Dura 2416P - Falls River - RGB: 160/203/225
Dura 2416P
Dura 2417T - Rainy Day - RGB: 135/188/215
Dura 2417T
Dura 2418T - Havasu Lake - RGB: 101/169/204
Dura 2418T
Dura 2419D - Mosaic Tile - RGB: 58/138/178
Dure 2419D
Dura 2420C - Thunder Bay - RGB: 53/76/103
Dura 2420C
Dura 2421P - Calm Dawn - RGB: 208/222/225
Dura 2421P
Dura 2422P - Lovely - RGB: 188/208/219
Dura 2422P
Dura 2423P - Night Horizon - RGB: 161/190/207
Dura 2423P
Dura 2424T - Twin Flower - RGB: 125/157/177
Dura 2424T
Dura 2425D - Slumber - RGB: 96/134/157
Dura 2425D
Dura 2426D - Silence - 76/113/137
Dura 2426D
Dura 2427C - Midnight Blue RGB: 61/72/85
Dura 2427C
Dura 2428P - Blizzard - RGB: 223/235/235
Dura 2428P
Dura 2429P - SwanSea - RGB: 194/219/230
Dura 2429P
Dura 2430P - SunDew - RGB: 164/201/223
Dura 2430P
Dura 2431T - Garden Glory - RGB: 126/174/204
Dura 2431T
Dura 2432D - Sailor's Dream - RGB: 81/141/176
Dura 2432D
Dura 2433D - Cool Jazz - RGB: 63/124/159
Dura 2433D
Dura 2434C - Loyalty - RGB:27/90/119
Dura 2434C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.