Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2470P - Serenity - RGB: 227/240/233
Dura 2470P
Dura 2471P - Aqua Crystal - RGB: 197/233/231
Dura 2471P
Dura 2472P - Silky - RGB: 156/222/222
Dura 2472P
Dura 2473T - Minuet - RGB: 120/208/209
Dura 2473T
Dura 2474T - Ocean Cruise - RGB: 71/189/191
Dura 2474T
Dura 2475D - Pennant - RGB: 0/164/167
Dura 2475D
Dura 2476C - LeMer -RGB: 0/123/120
Dura 2476C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.