Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2505P - White Cliffs - RGB: 236/241/233
Dura 2505P
Dura 2506P - Chantilly Lace - RGB: 205/233/224
Dura 2506P
Dura 2507P - Cassioppe - RGB: 186/225/216
Dura 2507P
Dura 2508T - Pool Green - RGB: 152/206/197
Dura 2508T
Dura 2509D - Goddess - RGB: 95/168/155
Dura 2509D
Dura 2510D - Eurasia - RGB: 69/148/133
Dura 2510D
Dura 2511C - Turquoise Tone - RGB: 24/100/90
Dura 2511C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.