Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2512P - Aqua Foam - RGB: 217/239/227
Dura 2512P
Dura 2513P - Spearmint - RGB: 189/232/213
Dura 2513P
Dura 2514P - Green Drop - RGB: 180/231/210
Dura 2514P
Dura 2515T - SwfGreen -RGB: 140/217/187
Dura 2515T
Dura 2516D - Corsage - RGB: 77/191/148
Dura 2516D
Dura 2517D - Pixie - RGB: 37/178/128
Dura 2517D
Dura 2518C - Colleen's Cote - RGB: 0/124/83
Dura 2518C
Dura 2519P - RGB: Mint Frappe - RGB: 227/235/225
Dura 2519P
Dura 2520P - Icy Morn - RGB: 203/230/218
Dura 2520P
Dura 2521P - Pastel Pine - RGB: 178/217/201
Dura 2521P
Dura 2522T - Hula - RGB: 145/197/176
Dura 2522T
Dura 2523D - Mountain Grass - RGB: 117/175/151
Dura 2523D
Dura 2524D - Emerald Forest - RGB: 93/155/129
Dura 2524D
Dura 2525C - Hunter Green - RGB: 61/100/87
Dura 2525C
Dura 2533P - Effervescence - RGB: 226/241/227
Dura 2533P
Dura 2534P - Menthol - RGB: 206/235/214
Dura 2534P
Dura 2535P - Mystic Cove - RGB: 179/227/194
Dura 2535P
Dura 2536T - Meadow Green - RGB: 131/204/156
Dura 2536T
Dura 2537D - Donnegal - RGB: 112/191/138
Dura 2537D
Dura 2538D - Serpentine - RGB: 91/179/124
Dura 2538D
Dura 2539C - Huntley Fields - RGB: 46/121/80
Dura 2539C
Dura 2540P - Glass Ice - RGB: 232/242/229
Dura 2540P
Dura 2541P - Mint Sherbet - RGB: 207/236/208
Dura 2541P
Dura 2542P - Leaf Tint - RGB: 182/227/181
Dura 2542P
Dura 2543T - Alpine Azalea - RGB: 163/221/164
Dura 2543T
Dura 2544T - Irish Spring - RGB: 136/210/140
Dura 2544T
Dura 2545D - Green Envy -RGB: 93/189/109
Dura 2545D
Dura 2546C - Green Genie - RGB: 39/152/69
Dura 2546C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.