Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2547P - Sea Salt - RGB: 237/240/231
Dura 2547P
Dura 2548P - Dacquirilce - RGB: 210/233/212
Dura 2548P
Dura 2549P - Koy RGB: 182/219/187
Dura 2549P
Dura 2550T - Amphibia - RGB: 154/200/159
Dura 2550T
Dura 2551D - Cactus Pete - RGB: 126/180/132
Dura 2551D
Dura 2552D - Sherwood Forest - RGB: 113/165/120
Dura 2552D
Dura 2553C - Mayfair - RGB: 55/108/77
Dura 2553C
Dura 2561P - Limelight - RGB: 238/241/228
Dura 2561P
Dura 2562P - Summer Green - RGB: 228/240/216
Dura 2562P
Dura 2563P - Perrier - RGB: 212/237/200
Dura 2563P
Dura 2564T - Lettuce - RGB: 189/230/174
Dura 2564T
Dura 2565T - Parakeet - RGB: 160/218/144
Dura 2565T
Dura 2566D - Perky Lime - RGB: 119/199/106
Dura 2566D
Dura 2567C - Radiant Green - RGB: 54/161/66
Dura 2567C
Dura 2575P - Chilled Daiquiri - RGB: 238/241/227
Dura 2575P
Dura 2576P - Green Haze - RGB: 212/230/193
Dura 2576P
Dura 2577T - Mineral Water - RGB: 189/216/164
Dura 2577T
Dura 2578T - Watercress - RGB: 174/204/145
Dura 2578T
Dura 2579D - Cool Grass - RGB: 152/188/119
Dura 2579D
Dura 2580D - Jade Lime - RGB: 135/176/98
Dura 2580D
Dura 2581C - Irish Green - RGB: 75/148/63
Dura 2581C
Dura 2582P - Drizzle - RGB: 235/241/226
Dura 2582P
Dura 2583P - Green Grape - RGB: 229/239/206
Dura 2583P
Dura 2584P - Little Seedling - RGB: 211/234/182
Dura 2584P
Dura 2585T - Celery - RGB: 198/229/159
Dura 2585T
Dura 2586T - Cucumber Salad RGB: 173/217/134
Dura 2586T
Dura 2587D - Lime - RGB: 141/202/101
Dura 2587D
Dura 2588C - Botany - RGB: 103/180/52
Dura 2588C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.