Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2589P - Light Celery - RGB: 237/240/222
Dura 2589P
Dura 2590P - Green Onion - RGB: 236/240/208
Dura 2590P
Dura 2591P - Tonic And Lime - RGB: 225/236/181
Dura 2591P
Dura 2592T - Placid View - RGB: 217/233/163
Dura 2592T
Dura 2593T - Spring Sprite - RGB: 198/226/138
Dura 2593T
Dura 2594D - Wild Lime - RGB: 162/208/93
Dura 2594D
Dura 2595C - Spring Bud - RGB: 134/189/56
Dura 2595C
Dura 2617P - Peaceful - RGB: 236/239/222
Dura 2617P
Dura 2618P - Pale Nile - RGB: 228/236/212
Dura 2618P
Dura 2619P - Elfin Cape - RGB: 215/229/191
Dura 2619P
Dura 2620T - Beach Pea - RGB: 194/213/160
Dura 2620T
Dura 2621D - Tennis Green - RGB: 161/188/123
Dura 2621D
Dura 2622D - Guacamole - RGB: 144/173/105
Dura 2622D
Dura 2623C - Beaumonde - RGB: 112/142/79
Dura 2623C
Dura 2624P - Luminary Green - RGB: 238/242/215
Dura 2624P
Dura 2625P - Citron - RGB: 229/235/199
Dura 2625P
Dura 2626P - Greenery - RGB:218/229/178
Dura 2626P
Dura 2627T - Sweet Meadow - RGB:204/217/151
Dura 2627T
Dura 2628T - Kiwi - RGB:193/209/136
Dura 2628T
Dura 2629D - Lime Peel - RGB: 159/184/97
Dura 2629D
Dura 2630C - Twining Vine - RGB: 118/151/62
Dura 2630C
Dura 2631P - River Mist - RGB : 240/240/220
Dura 2631P
Dura 2632P - Meadowbrook - RGB: 237/239/203
Dura 2632P
Dura 2633P - Elfin Magic - RGB: 227/235/180
Dura 2633P
Dura 2634T - Prime Lime - RGB: 217/229/159
Dura 2634T
Dura 2635T - Pippin - RGB: 196/217/129
Dura 2635T
Dura 2636D - Vibrant Lime - RGB: 172/199/90
Dura 2636D
Dura 2637C - Green Valley - RGB: 125/167/56
Dura 2637C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.