Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2638P - Greenlet - RGB: 238/240/212
Dura 2638P
Dura 2639P - Bitter Lime - RGB: 237/239/193
Dura 2639P
Dura 2640P - Fresca - RGB: 232/237/177
Dura 2640P
Dura 2641T - Tropical Mist - RGB: 217/230/141
Dura 2641T
Dura 2642T - Chartreuse - RGB: 210/225/130
Dura 2642T
Dura 2643D - Green Rage - RGB: 187/213/89
Dura 2643D
Dura 2644C - Green Flash - RGB: 133/186/47
Dura 2644C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.