Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2603P - Sylvan Green - RGB: 233/233/222
Dura 2603P
Dura 2604P - Light Moss - RGB: 220/225/208
Dura 2604P
Dura 2605P - Pale Ivy - RGB: 203/209/186
Dura 2605P
Dura 2606T - Leek Leaf - RGB: 175/183/157
Dura 2606T
Dura 2607D - Burnished Green - RGB: 144/153/126
Dura 2607D
Dura 2608D - Young Mermaid - RGB: 129/138/113
Dura 2608D
Dura 2609C - Garden Wall - RGB: 96/102/84
Dura 2609C
Dura 2610P - Green Essence - RGB: 231/235/220
Dura 2610P
Dura 2611P - Luminesce - RGB: 221/228/203
Dura 2611P
Dura 2612P - Chlorophyll - RGB: 194/208/176
Dura 2612P
Dura 2613T - Stem - RGB: 174/188/148
Dura 2613T
Dura 2614D - Currency - RGB: 147/164/121
Dura 2614D
Dura 2615D - Erin - RGB: 135/153/111
Dura 2615D
Dura 2616C - Pond Moss - RGB: 103/118/84
Dura 2616C
Dura 2645P - Evening Star - RGB: 235/235/219
Dura 2645P
Dura 2646P - Split Pea - RGB: 224/226/201
Dura 2646P
Dura 2647P - Serpent - RGB: 208/210/175
Dura 2647P
Dura 2648T - Turf Green - RGB: 186/188/145
Dura 2648T
Dura 2649D - Suez - RGB: 160/164/119
Dura 2649D
Dura 2650D - Grecian Olive - RGB: 142 /47/102
Dura 2650D
Dura 2651C - Loden - RGB: 113/117/81
Dura 2651C
Dura 2652P - Ethereal - RGB: 239/238/218
Dura 2652P
Dura 2653P - Delovely - RGB: 234/232/200
Dura 2653P
Dura 2654P - Limon - RGB: 225/224/179
Dura 2654P
Dura 2655T - Shadow Lime - RGB: 213/211/153
Dura 2655T
Dura 2656D - Eve - RGB: 179/182/111
Dura 2656D
Dura 2657D - Fig Leaf - RGB: 171/174/101
Dura 2657D
Dura 2658C - Green Apple - RGB: 140/144/78
Dura 2658C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.