Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2659P - Bond White - RGB: 240/238/228
Dura 2659P
Dura 2660P - Crisp - RGB: 235/230/210
Dura 2660P
Dura 2661P - Sage Garden - RGB: 225/218/189
Dura 2661P
Dura 2662T - Golden Delicious - RGB: 193/184/145
Dura 2662T
Dura 2663D - Green Indigo - RGB: 169/160/120
Dura 2663D
Dura 2664D - Sea Moss - RGB: 152/143/99
Dura 2664D
Dura 2665C - Plantation - RGB: 114/108/79
Dura 2665C
Dura 2666P - Papyrus - RGB: 248/244/229
Dura 2666P
Dura 2667P - Soft Yellow - RGB: 239/234/192
Dura 2667P
Dura 2668T - Yellow Grass - RGB: 232/225/161
Dura 2668T
Dura 2669T - Tinkerbell - RGB: 226/217/141
Dura 2669T
Dura 2670T - Sublime - RGB: 219/209/129
Dura 2670T
Dura 2671D - Limebright - RGB: 194/186/88
Dura 2671D
Dura 2672C - Golden Olive - RGB: 148/135/61
Dura 2672C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.