Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2701P - Yellow Custard - RGB: 243/237/217
Dura 2701P
Dura 2702P - Divinity Cream - RGB: 242/233/208
Dura 2702P
Dura 2703P - Creamette - RGB: 239/225/188
Dura 2703P
Dura 2704T - Applesauce Cake - RGB: 228/208/157
Dura 2704T
Dura 2705T - Arizona Sun - RGB: 218/193/134
Dura 2705T
Dura 2706D - Golden Fleece - RGB: 195/166/101
Dura 2706D
Dura 2707C - Burnished Gold - RGB: 156/129/72
Dura 2707C
Dura 2708P - Winter Moon - RGB: 240/233/212
Dura 2708P
Dura 2709P - Vermicelli -RGB: 238/225/194
Dura 2709P
Dura 2710T - Flax Straw - RGB: 225/205/162
Dura 2710T
Dura 2711T - Gilded - RGB: 212/191/144
Dura 2711T
Dura 2712D - Golden Shadow - RGB: 191/166/114
Dura 2712D
Dura 2713D - Gold Rush - RGB: 176/151/100
Dura 2713D
Dura 2714C - Tobacco Brown - RGB: 143/124/80
Dura 2714C
Dura 2715P - Daylight - RGB: 241/236/223
Dura 2715P
Dura 2716P - Indian Sand - RGB: 231/221/202
Dura 2716P
Dura 2717T - Sugar Cookie - RGB: 206/193/167
Dura 2717T
Dura 2718T - Morocco Sand - RGB: 189/173 /144
Dura 2718T
Dura 2719D - Gaucho - RGB: 160/145/113
Dura 2719D
Dura 2720D - Alcorn - RGB: 145/129/100
Dura 2720D
Dura 2721C - Marsupial - RGB: 114/102/78
Dura 2721C
Dura 2722P - White Vermouth - RGB: 239/234/220
Dura 2722P
Dura 2723P - Adagio - RGB: 237/227/203
Dura 2723P
Dura 2724P - Sea Oats - RGB: 229/213/179
Dura 2724P
Dura 2725T - Seashore - RGB: 219/200/159
Dura 2725T
Dura 2726D - Epaulet - RGB: 189/161/112
Dura 2726D
Dura 2727D - Golden Age - RGB: 174/145/98
Dura 2727D
Dura 2728C -Bronze Mist - RGB: 140/119/83
Dura 2728C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.