Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2932P - Foam Green - RGB: 228/232/223
Dura 2932P
Dura 2933P - Jade Cream - RGB: 213/218/209
Dura 2933P
Dura 2934P - Foam Forest - RGB: 189/198/187
Dura 2934P
Dura 2935T - Yucca - RGB: 148/161/149
Dura 2935T
Dura 2936D - Green Tea - RGB: 119/132/121
Dura 2936D
Dura 2937D - Lizard - RGB: 105/117/107
Dura 2937D
Dura 2938C - Towering Pine - RGB: 78/91/83
Dura 2938C
Dura 2939P - Mint Cream - RGB: 233/236/227
Dura 2939P
Dura 2940P - Dusty Miller - RGB: 204/209/204
Dura 2940P
Dura 2941T - Cavalier - RGB: 180/189/186
Dura 2941T
Dura 2942T - Sweet Sage - RGB: 149/16/ 158
Dura 2942T
Dura 2943D - Gulf - RGB: 124/135/132
Dura 2943D
Dura 2944D - Deep Jungle - RGB: 103/114/111
Dura 2944D
Dura 2945C - Spruce Grove - RGB: 74/80/77
Dura 2945C
Dura 2960P - Solitude - RGB: 225/230/226
Dura 2960P
Dura 2961P - City Lights - RGB: 213/219/218
Dura 2961P
Dura 2962P - Silver Night - RGB: 180/189/192
Dura 2962P
Dura 2963T - Atlantis Sky - RGB: 149/159/165
Dura 2963T
Dura 2964D - Grey Flannel - RGB: 122/132/137
Dura 2964D
Dura 2965D - Sinbad - RGB: 104/112/117
Dura 2965D
Dura 2966C - Inner Depth - RGB: 68/72/76
Dura 2966C
Dura 2967P - Chill - RGB: 226/231/227
Dura 2967P
Dura 2968P - Hazy Shade - RGB: 210/218/217
Dura 2968P
Dura 2969P - Dream Dust - RGB: 187/201/202
Dura 2969P
Dura 2970T - Juneau - RGB: 145/163/168
Dura 2970T
Dura 2971D - Florida Everglades - RGB: 110/127/133
Dura 2971D
Dura 2972D - Amazon - RGB: 90/108/112
Dura 2972D
Dura 2973C - Distant Hills - RGB: 69/79/84
Dura 2973C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.