Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2974P - Little Lullaby - 233/237/233
Dura 2974P
Dura 2975P - Miranda - RGB: 215/220/220
Dura 2975P
Dura 2976P - Chapel Gray - RGB: 170/183/192
Dura 2976P
Dura 2977T - Smokytone - RGB: 133/149/160
Dura 2977T
Dura 2978D - Darlington - RGB: 109/123/133
Dura 2978D
Dura 2979D - Gloomy Sky - RGB: 89/103/114
Dura 2979D
Dura 2980C - Stormy Blue RGB: 61/66/75
Dura 2980C
Dura 2981P - Appolo Blue - RGB: 215/222/226
Dura 2981P
Dura 2982P - Windy Peak - RGB: 191/204/214
Dura 2982P
Dura 2983P - Ocean Wave - RGB: 158/178/194
Dura 2983P
Dura 2984T - Sorcerer - RGB: 136/158/177
Dura 2984T
Dura 2985D - Tempest Storm - RGB: 108/132/154
Dura 2985D
Dura 2986D - Midnight Sky - RGB: 91/115/137
Dura 2986D
Dura 2987C - Copen Blue - RGB: 59/72/90
Dura 2987C
Dura 2988P - Angelic Blue - RGB: 226/229/229
Dura 2988P
Dura 2989P - Slush - RGB: 206/214/222
Dura 2989P
Dura 2990P - Trempealeau - RGB: 176/190/205
Dura 2990P
Dura 2991T - Chinese Blue - RGB: 142/160/182
Dura 2991T
Dura 2992D - Blue Aster - RGB: 115/134/157
Dura 2992D
Dura 2993D - Blue Rhapsody - RGB: 95/113/136
Dura 2993D
Dura 2994C - Navy Blue - RGB: 68/72/92
Dura 2994C
Dura 2995P - Windstream - RGB: 225/226/228
Dura 2995P
Dura 2996P - Half Moon - RGB: 204/208/216
Dura 2996P
Dura 2997P - Foggy Night - RGB: 179/185/196
Dura 2997P
Dura 2998T - Fountain Creek - RGB: 148/158/176
Dura 2998T
Dura 2999D - Faraway Sky - RGB: 117/129/148
Dura 2999D
Dura 3000D - Blue Beard - RGB: 98/109/128
Dura 3000D
Dura 3001C - Lights Off - RGB: 68/71/80
Dura 3001C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.