Dura color 4.0

Chọn màu ngay trên tường nhà bạn bằng một cái chạm tay.

Tải về Tải về
Dura thách thức mọi nắng mưa

LỰA CHỌN THEO NHÓM MÀU SẮC

DI CHUYỂN NHÓM MÀU
DURA COLLECTION 2020
Dura 2925P - Warm Olive - RGB: 233/230/220
Dura 2925P
Dura 2926P - White Smoke - RGB: 216/213/201
Dura 2926P
Dura 2927P - Intermittent - RGB: 194/192/177
Dura 2927P
Dura 2928T - Water Gray - RGB: 164/163/146
Dura 2928T
Dura 2929D - Shady Knoll - RGB: 138/136/119
Dura 2929D
Dura 2930D - Bay Berry - RGB : 120/120/104
Dura 2930D
Dura 2931C - Dark Moss - RGB: 90/90/80
Dura 2931C
Dura 2946P - Grey Shadow - RGB: 230/229/224
Dura 2946P
Dura 2947P - Overcast - RGB: 211/212/210
Dura 2947P
Dura 2948P - Chinchilla Fur - RGB: 183/188/187
Dura 2948P
Dura 2949T - Monday - RGB: 154/160/160
Dura 2949T
Dura 2950D - Venetian - RGB: 126/130/131
Dura 2950D
Dura 2951D - Abyss - RGB: 108/113/116
Dura 2951D
Dura 2952C - Black Hills - RGB: 67/68/72
Dura 2952C
Dura 2953P - Worn White - RGB: 242/239/231
Dura 2953P
Dura 2954P - Moon And Stars - RGB: 218/216/213
Dura 2954P
Dura 2955P - Smoky Silhouette - RGB: 196/196/192
Dura 2955P
Dura 2956T - Phantom - RGB: 166/167/163
Dura 2956T
Dura 2957D - Rockslide - RGB: 127/128/126
Dura 2957D
Dura 2958D - Night Moves - RGB: 110/111/110
Dura 2958D
Dura 2959C - Black Pitch - RGB: 78/77/76
Dura 2959C
Dura 3002P - White On White - RGB: 238/237/231
Dura 3002P
Dura 3003P - Snowbell - RGB: 206/209/211
Dura 3003P
Dura 3004P - Sussex - RGB: 183/188/192
Dura 3004P
Dura 3005T - Nantucket - RGB: 150/157/162
Dura 3005T
Dura 3006D - Sonora Sea - RGB: 115/121/127
Dura 3006D
Dura 3007D - Eclipse - RGB: 97/103/109
Dura 3007D
Dura 3008C - Coal Mine - RGB: 68/6772
Dura 3008C

GHI CHÚ: MÀU SẮC Ở ĐÂY CÓ THỂ SAI LỆCH SO VỚI MÀU THỰC TẾ.